Licznik odwiedzin

Odsłon dzisiaj
Odsłon wczoraj
Odsłon w tym tygodniu
Odsłon w tym miesiącu
Odwiedziło nas
59
359
790
9953
612130
2017-07-25 02:30

Facebook

Regulamin Prywatnego Centrum Kultury Sulejówek Miłosna

Prywatne Centrum Kultury Sulejówek Miłosna zwane dalej Centrum jest prowadzone i reprezentowane przez firmę ARTERIUM - RENATA SZAR, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP 1131261747, REGON 146318737, z siedzibą w 05-071 Sulejówek, ul. Armii Krajowej 34.

W ramach zakresu swojej działalności firma ARTERIUM organizuje zajęcia edukacyjne, kursy i warsztaty artystyczne, muzyczne, plastyczne, ceramiczne i fotograficzne. Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem ustalanym indywidualnie przez prowadzącego zajęcia i opisanym na stronie internetowej www.cksulejowek.pl.

I. ZAPISY NA ZAJĘCIA

1. Na zajęcia obowiązują zapisy. Dziecko / uczestnik / rodzic / opiekun zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania karty zapisu na zajęcia.

2. Zapisu można dokonać telefonicznie: tel. 501697392 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ale w takim wypadku kartę zapisu trzeba wypełnić na pierwszych zajęciach. Karta zapisu i regulamin są do pobrania na stronie internetowej Centrum. Kartę zapisu można również wysłać faksem na numer 22 7600406.

Formularz zapisu na zajęcia możesz pobrać klikając POBIERZ FORMULARZ

II. OPŁATY ZA ZAJĘCIA

1. Opłaty za zajęcia naliczane są za miesiąc, jedną kwotą ryczałtową określoną w cenniku lub zbiorczo za 4 kolejne zajęcia w miesiącu przy zajęciach indywidualnych.

2. Opłaty za zajęcia należy uiszczać w pierwszym tygodniu każdego miesiąca, wpłacając je na konto:

ARTERIUM - RENATA SZAR, mBank 14 1140 2004 0000 3702 7443 7988

w tytule podając imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę zajęć i miesiąc którego dotyczy wpłata.

3. Dziecku / uczestnik zajęć zobowiązany jest do terminowego wniesienia opłaty, oraz okazywania dowodu wpłaty (potwierdzenie przelewu lub paragon z kasy fiskalnej) na prośbę prowadzącego.

4. Brak wpłaty w wymaganym terminie (pierwszy tydzień każdego miesiąca), może skutkować nie wpuszczeniem dziecka na kolejne zajęcia.

5. Brak rozliczenia opłaty za poprzedni miesiąc, najpóźniej na początku kolejnego miesiąca może skutkować skreśleniem dziecka z zajęć do czasu uregulowania zaległych opłat.

6. Zajęcia indywidualne należy odwoływać najpóźniej na jeden dzień wcześniej. Nieobecność na zajęciach bez wcześniejszego poinformowania prowadzącego lub informacja na godzinę przed zajęciami będzie niestety związana z koniecznością rozliczenia takiej lekcji. Pamiętajcie, że jeżeli nie ma odpowiedniej informacji Wasz nauczyciel czeka na Was. Szanujcie swój i jego czas! Telefony są podane na stronie "Prowadzący zajęcia".

III. REZYGNACJA

1. Zapisanie dziecka / uczestnika na zajęcia obowiązuje do czasu złożenia pisemnej rezygnacji. Każde dziecko / uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w zajęciach. Rezygnacja z zajęć wymaga pisemnego poinformowania Centrum przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca zajęć. Pisemną rezygnację można przekazać prowadzącemu dane zajęcia.

Formularz rezygnacji z zajęć możesz pobrać klikając POBIERZ FORMULARZ

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnik zobowiązuje się do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

2. W przypadku, gdy z przyczyn losowych leżących po stronie Centrum zajęcia nie odbędą się, zostaną one odpracowane w innym terminie.

3. Za zajęcia, w których dziecko / uczestnik nie bierze udziału z przyczyn niezawinionych przez Centrum (dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych) nie przysługuje zwrot pieniędzy, ani inna forma rekompensaty nieobecności (nie dotyczy zajęć indywidualnych).

V. POZOSTAŁE USTALENIA

1. Centrum ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka / uczestnika wyłącznie podczas zajęć, na które dziecko / uczestnik uczęszcza.

2. Rodzice zobowiązują się do odebrania młodszych dzieci / uczestników po ich zajęciach (dzieci do 10 roku życia).

3. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za żadne rzeczy pozostawione w budynku ani przed nim, oraz w salach gdzie prowadzone są zajęcia.

4. Dziecko / uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z własnej winy szkody i zobowiązuje się pokryć straty powstałe z tego tytułu. Za szkody powstałe z winy dziecka / uczestnika niepełnoletniego odpowiadają Rodzice.

5. Na terenie Centrum i w bezpośrednim jego pobliżu jest absolutny zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania środków odurzających, narkotyków i dopalaczy.

6. Na terenie Centrum obowiązują ogólne zasady dobrego i kulturalnego zachowania, zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Osoby używające niecenzuralnego języka i wykazujące agresję w stosunku do innych uczestników, będą po kontakcie z rodzicami lub opiekunami skreślane z zajęć w Centrum, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty za zajęcia.

7. Rodzice / opiekunowie i uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na stały monitoring sal wykładowych i holu Centrum, oraz nagrywanie materiału video z tego monitoringu. Jest to podyktowane bezpieczeństwem dzieci / uczestników, oraz zabezpiecza Centrum w godzinach jego zamknięcia.

6. Rodzice / opiekunowie i uczestnicy wyrażają zgodę na dokumentacje fotograficzną i filmowanie zajęć oraz publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem swoim i swojego dziecka / uczestnika na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu wyłącznie w celach informacyjno-promocyjno-reklamowych Centrum.

7. W cenę zajęć wliczone są materiały do prowadzenia zajęć.

8. Centrum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, oraz zmiany dni, godzin zajęć oraz cennika zajęć. Zmiany w regulaminie obowiązują w momencie ich ogłoszenia na stronie internetowej.

9. Kontakt z Centrum jest możliwy pod telefonem: 501 697 392, lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

10. Udział w zajęciach w Centrum jest równoznaczny z zaakceptowaniem powyższego regulaminu, oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę ARTERIUM - RENATA SZAR w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 133 poz. 883.